herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Zgłaszanie projektów - zasady BP 2019

Projekty można składać od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku na specjalnym formularzu (do pobrania obok) z dołączoną wypełnioną listą poparcia (do pobrania obok). W tej edycji nadal obowiązuje liczba 30 mieszkańców Warszawy popierających projekt, ale 15 z nich musi zamieszkiwać obszar, w którym składany jest projekt.

Do podziału są 4 mln zł. Projekty mogą składać tylko mieszkańcy Warszawy (nie trzeba być zameldowanym), również nieletni (nie ma ograniczeń wiekowych), a także cudzoziemcy zamieszkujący teren Warszawy. Aby złożyć projekt w danej dzielnicy, nie trzeba w niej mieszkać. Można złożyć dowolną liczbę projektów w dowolnych dzielnicach i obszarach. Osoby niepełnoletnie, składając projekt muszą dołączyć do formularza i listy poparcia zgodę rodzica na udział w budżecie partycypacyjnym (do pobrania obok).

Zgłaszane projekty muszą być wykonalne w 1 rok budżetowy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, nie mogą być dzielone na etapy, muszą być zgodne z prawem (np. nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub nie mogą wskazywać wykonawcy projektu).  Projekty muszą mieć określoną lokalizację i wskazany obszar lokalny zgodnie z podziałem obszarowym, oszacowany koszt realizacji, który nie może przekraczać limitu przyznanego na dany obszar oraz spełniać kryteria ogólnodostępności.

Podział na obszary

Nie ma obszaru ogólnodzielnicowego za to są 4 obszary lokalne:

Obszar 1 - Tarchomin, Nowodwory, Kępa Tarchomińska: od północy - granica miasta od Wisły do ul. Modlińskiej, od wschodu -  ul. Modlińska od granicy miasta do ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego, od południa - trasa mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego, od zachodu – rzeka Wisła od mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie do granicy miasta;

Obszar 2 – Choszczówka, Białołęka Dworska, Dąbrówka Szlachecka, Henryków, Szamocin: od północy - granica miasta od ul. Modlińskiej do Kanału Żerańskiego, od wschodu – Kanał Żerański od granicy miasta do ul. Bruszewskiej, od południa – ul. Bruszewska, ul. Smugowa i ul. Kątskiego, od zachodu - ul. Modlińska od ul. Kątskiego do granicy miasta;

Obszar 3 – Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów: od północy i wschodu - granica miasta od Kanału Żerańskiego do Trasy Toruńskiej, od południa - Trasa Toruńska od granicy miasta do ul. Białołęckiej, od zachodu – ul. Białołęcka od Trasy Toruńskiej do mostu nad Kanałem Żerańskim na wysokości ul. Cieślewskich i Kanał Żerański od mostu na wysokości ulic Białołęckiej i Cieślewskich do granicy miasta;

Obszar 4 – Piekiełko, Żerań, Annopol: od północy – trasa mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Płk. Ryszarda Kuklińskiego, ul. Kątskiego, ul. Smugowa, ul. Bruszewska i ul. Płochocińska od ul. Bruszewskiej do mostu na wysokości ul. Białołęckiej i Cieślewskich, od wschodu – ul. Białołęcka od mostu nad Kanałem Żerańskim na wysokości ul. Cieślewskich do Trasy Toruńskiej, od południa – Trasa Toruńska od ul. Białołęckiej do rzeki Wisły, od zachodu – rzeka Wisła od mostu im. Gen. Stefana Grota-Roweckiego do mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Podział kwoty

Kwota 4 mln zł przyznana w 5. edycji budżetu partycypacyjnego została podzielona pomiędzy 4 obszary lokalne:

 • Obszar 1 otrzymał 1 mln zł,
 • Obszar 2 otrzymał 1,2 mln zł,
 • Obszar 3 otrzymał 1,2 mln zł,
 • Obszar 4 otrzymał 600 tys. zł

To oznacza, że w danym obszarze zostaną zrealizowane projekty, które nie tylko otrzymają największą liczbę głosów, ale suma ich kosztów nie przekroczy kwot przyznanych na obszar.

Limit kosztowy na projekt

Aby w danym obszarze mogło być zrealizowanych więcej projektów, wprowadzone zostały limity kwotowe dla zgłaszanych projektów, które stanowią 50% kwoty przyznanej na obszar. To znaczy, że:

 • w obszarze 1 koszt projektu nie może przekroczyć 500 tys. Zł,
 • w obszarze 2 koszt projektu nie może przekroczyć 600 tys. Zł,
 • w obszarze 3 koszt projektu nie może przekroczyć 600 tys. Zł,
 • w obszarze 4 koszt projektu nie może przekroczyć 300 tys. Zł.

Limit projektu dotyczy nie tylko momentu jego zgłoszenia, ale również etapu weryfikacji. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że koszt projektu przekroczy limit określony w danym obszarze, a autor projektu nie zgodzi się na zmianę zakresu, wówczas projekt zostanie zweryfikowany negatywnie.

Definicja ogólnodostępności

Zgłaszany projekt musi spełniać kryteria ogólnodostępności. 

W przypadku projektów miękkich (warsztaty, szkolenia, zajęcia, konkursy, wydarzenia kulturalne, wydarzenia sportowe, itd.) projekt jest ogólnodostępny, gdy może z niego skorzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec m.st. Warszawy, do którego skierowany jest projekt;

W przypadku projektów infrastrukturalnych lub mających na celu doposażenie danej placówki projekt jest ogólnodostępny, jeżeli każdy mieszkaniec m.st. Warszawy, może z niego korzystać bezpłatnie, a przedmiot, którego dotyczy projekt jest udostępniony co najmniej 50 godzin w tygodniu w godz. 8.00-22.00 przez cały czas jego eksploatacji.

Na jakich terenach można zgłaszać projekty?

Projekty mogą być składane na terenach niebędących we władaniu m.st. Warszawy. Zgoda jest jednak opatrzona warunkami:

 • brak konieczności wyłączenia tych gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej;
 • w przypadku projektów inwestycyjnych konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego oświadczenia właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu o ustanowieniu odpowiedniej służebności gruntowej umożliwiającej realizację i utrzymanie przedmiotu projektu. Zakres wymaganej służebności powinien być każdorazowo uzgodniony z Burmistrzem Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy lub z wskazanym pracownikiem. Warunkiem realizacji takiego projektu będzie zawarcie z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu umowy szczegółowo określającej dysponowanie terenem.  Mimo to projekty te będą obciążone ryzykiem niemożliwości realizacji z uwagi na ewentualność odstąpienia dysponenta terenu od udzielonej zgody;
 • w przypadku realizacji projektów innych niż inwestycyjne konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody dysponenta terenu na wykorzystanie terenu do celów realizacji projektu.

Kiedy i gdzie składać projekty?

 1. Przez internet korzystając z aplikacji dostępnej pod adresem https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl , gdzie należy wypełnić formularz i wszelkie niezbędne załączniki. Listę poparcia należy zeskanować i załączyć w miejscu tylko dla niej przeznaczonym – to ważne, bo listy zawierają dane osobowe mieszkańców, które w naszym kraju są chronione. Jeśli zostaną załączone w miejscu dla nich wskazanym, staną się niewidoczne dla użytkowników internetu, a dostępne tylko dla urzędników posiadających zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 czynnym w poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00, stanowiska nr 20-25.
 3. Przesyłając projekt pocztą tradycyjną na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019” – UWAGA!!! O przyjęciu projektu decyduje data wpływu do Urzędu Dzielnicy Białołęka, czyli 22 stycznia 2018 roku.

Jak napisać projekt?

Aby pomóc naszym mieszkańcom w pisaniu projektów, w styczniu 2018 roku zorganizowane zostaną dyżur konsultacyjny oraz maraton pisania projektów.

9 stycznia (wtorek), w godz. 17:00 – 19:30 – dyżur konsultacyjny dla mieszkańców, którzy chcą zgłosić projekt związany z budową drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, parku, placu zabaw, nasadzeniem roślinności, sprzątaniem, itd.
13 stycznia (sobota), w godz. 11:00 – 15:00 – maraton pisania projektów dla mieszkańców, którzy chcą zgłosić projekt związany z budową drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, parku, placu zabaw, nasadzeniem roślinności, sprzątaniem, organizacją wydarzenia kulturalnego, sportowego, akcji społecznej, zajęć edukacyjnych, itd.
 
Zarówno dyżur jak i maraton odbędą się w Urzędzie Dielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197.

Jesteśmy na  Budżet Partycypacyjny Białołęka 

Przydatne linki:

Własność terenu, plany zagospodarowania przestrzennego - mapa.um.warszawa.pl

Orientacyjne koszty działań miejskich - http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

Projekty składane przez mieszkańców w poprzednich latach - app.twojbudzet.um.warszawa.pl (zakładka "przejrzyj pomysły")

Katalog zadań wykonywanych przez Dzielnicę

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Białołęka:

1) Anna Rurka, tel. 22 44 38 335,

2) Joanna Pernal-Stasińska, tel. 22 44 38 333,  

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
20517502
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg