herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Zgłaszanie projektów - zasady BP 2018

1 grudnia - 23 stycznia

 

Projekty należy zgłaszać na specjalnym formularzu i można to zrobić na dwa sposoby:

ON-LINE

- papierowo (formularze do pobrania obok lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197).

Projekty zgłaszane papierowo można dostarczyć:

- osobiście do Urzędu Dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197, w godz. 08:00 - 16:00 (w poniedziałki do 18:00) - projekty przyjmowane są w okienkach od nr 20 do nr 25 w sali B obsługi mieszkańców

- przesłać pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem "Budżet partycypacyjny 2018" - decyduje data wpływu do Urzędu Dzielnicy.

Projekty mogą składać tylko osoby fizyczne (a więc nie fundacje, firmy, etc.), będące mieszkańcami m.st. Warszawy.

Jeden mieszkaniec Warszawy może zgłosić dowolną liczbę projektów w dowolnych dzielnicach, obszarach (nie trzeba w nich mieszkać).

Projekt może zgłosić więcej niż jedna osoba, a dane pozostałych projektodawców należy wpisać w załączniku do formularza (do pobrania obok pt. "Dodatkowi projektodawcy"). Jednakże w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do projektu, pracownicy Urzędu będą kontatkowali się z osobą, która jest wskazana na pierwszej stronie formularza zgłoszeniowego.

Do formularza należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez 30 osób (do pobrania powyżej). UWAGA!!! Na liście nie może/mogą podpisać się projektodawca/-y. Osoby, które zgłaszają projekt ON-LINE załączają skan listy poparcia, a oryginał zachowują do ewentualnej kontroli. Osoby, które dostarczają projekt osobiście lub pocztą załączają listę poparcia w oryginale. Każda lista poparcia musi mieć wypełnioną nazwę projektu, do którego jest dołączana oraz dane i podpisy osób popierających. Do każdego projektu musi być dołączona osobna, oryginalna lista poparcia, czyli projekty dotyczące tego samego zagadnienia i z tym samym tytułem, ale zgłaszane w kilku obszarach, dzielnicach muszą mieć osobne, oryginalne listy poparcia.

Tradycyjnie projekt może zgłosić osoba niepełnoletnia - wówczas do formularza należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego (do pobrania powyżej). W kształtowanie naszego otoczenia może się włączyć również cudzoziemiec zamieszkujący w Warszawie - wówczas do formularza zgłoszeniowego dołącza oświadczenie (do pobrania powyżej).

Podział Dzielnicy i kwoty na obszary, limity kwotowe

W 4. edycji na Białołęce będzie można zgłaszać projekty w obszarze ogólnodzielnicowym lub w jednym z trzech obszarów lokalnych, na które równomiernie została podzielona kwota 4 mln zł:

 • obszar ogólnodzielnicowy swoim zasięgiem obejmuje całą dzielnicę i dotyczy projektów, które uwzględniają potrzeby mieszkańców całej Dzielnicy. W tym obszarze do wydania będzie 1 mln zł i nie ma wyznaczonego limitu kwotowego, co oznacza, że projekty mogą być zgłaszane na maksymalną kwotę 1 mln zł;
 • obszar nr 1 Tarchomin, Nowodwory, Piekiełko, Kępa Tarchomińska, Żerań - to pierwszy z trzech obszarów lokalnych, który swoim zasięgiem obejmuje obszar między Wisłą a ul. Modlińską oraz Żerań od ul. Modlińskiej i ul. Płochocińskiej do torów kolejowych (patrz: mapa poniżej). Projekty zgłaszane w tym obszarze mogą dotyczyć tylko potrzeb mieszkańców z tego rejonu. W tym obszarze do rozdysponowania jest 1 mln zł, ale wprowadzono limit kwotowy w wysokości 500 tys. zł. To oznacza, że kwota projektu nie może przekroczyć 500 tys. zł;
 • obszar nr 2 Białołęka Dworska, Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Henryków, Szamocin - to drugi z trzech obszarów lokalnych, który swoim zasięgiem obejmuje obszar pomiędzy ulicami Modlińską i Płochocińską oraz granicą Warszawy (patrz: mapa poniżej), a projekty zgłaszane w tym obszarze będą dotyczyły potrzeb mieszańców właśnie z tej okolicy. Tu również do dyspozycji jest 1 mln zł i również wprowadzono limit kwotowy w wysokości 500 tys. zł, co oznacza, że koszt zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 500 tys. zł;
 • obszar nr 3 Kobiałka, Brzeziny, Grodzisk, Annopol, Lewandów, Augustów - to ostatni obszar lokalny na Białołęce, który obejmuje swoim zasięgiem obszar między ulicą Płochocińską, granicą miasta, Trasą Toruńską i torami kolejowymi (patrz: mapa poniżej), a projekty tu zgłoszone będą dotyczyły potrzeb mieszkańców z tego rejonu. Podobnie jak w pozostałych obszarach, do wydania jest 1 mln zł i wprowadzono limit kwotowy w wysokości 500 tys. zł. Zatem i w tym obszarze można zgłaszać projekty do kwoty 500 tys. zł.

 

Definicja ogólnodostępności

Każdy projekt zgłaszany do budżetu partycypacyjnego na Białołęce musi spełniać kryterium ogólnodostępności zgodnie z następującą definicją:

1)   w przypadku projektów miękkich (warsztaty, szkolenia, zajęcia, konkursy, wydarzenia kulturalne, wydarzenia sportowe, itd.): projekt jest ogólnodostępny, gdy może z niego skorzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec m.st. Warszawy, do którego skierowany jest projekt.

2)   w przypadku projektów infrastrukturalnych lub mających na celu doposażenie danej placówki, zakupienie książek, sprzętu, mebli: projekt jest ogólnodostępny, jeżeli każdy mieszkaniec m.st. Warszawy, może z niego korzystać bezpłatnie, a przedmiot, którego dotyczy projekt jest udostępniony przez cały czas jego eksploatacji, co najmniej 30 godzin w tyg., w godz. 8.00-22.00. 

Własność terenów, na których można zgłaszać projekty

Zarząd Dzielnicy zgodził się, aby zgłaszane projekty mogły być lokalizowane na terenach nie będących własnością m.st. Warszawy, ale pod pewnymi warunkami:

 • jeżeli projekt będzie dotyczył inwestycji (np. budowa/remont, drogi, chodnika, latarni, boiska, budynku, itd.), wówczas projektodawca będzie musiał dołączyć do projektu oświadczenie właściciela  lub użytkownika wieczystego gruntu o ustanowieniu odpowiedniej służebności gruntowej umożliwiającej realizację i utrzymanie przedmiotu projektu. Zakres tej służebności będzie trzeba skonsultować z Burmistrzem Dzielnicy Białołęka przed złożeniem projektu;
 • jeżeli projekt będzie dotyczył np. organizacji zajęć, widowiska, zawodów sportowych, itd., wówczas trzeba będzie dołączyć do projektu pisemną zgodę dysponenta terenu.

Własność terenu można sprawdzić tutaj. Miejskie plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) można sprawdzić tutaj.

PODSUMOWANIE:
 • projekty mogą zgłaszać tylko mieszkańcy m.st. Warszawy – czyli osoby fizyczne, a nie organizacje, firmy, szkoły, itp., a osoby zgłaszające projekty muszą zamieszkiwać na terenie m.st. Warszawy;
 • można zgłosić więcej niż 1 projekt i można poprzeć dowolną liczbę projektów (poza własnym);
 • projekt musi być jednoroczny – czyli możliwy do zrealizowania w trakcie 1 roku budżetowego;
 • projekt nie może obejmować realizacji tylko 1 etapu – każdy projekt musi być zrealizowany w trakcie 1 roku „od początku do końca”;
 • projekt musi być zlokalizowany w jednym z trzech obszarów Białołęki lub w obszarze ogólnodzielnicowym - mapa powyżej
 • projekt musi być ogólnodostępny, tzn. przeznaczony dla ogółu mieszkańców - definicja powyżej;
 • koszt projektu nie może przekroczyć 500 tys. zł w przypadku projektów zgłaszanych w obszarach loklanych i 1 mln zł w przypadku projektów zgłaszanych w obszarze ogólnodzielnicowym;
 • należy też oszacować koszty eksploatacji, te jednak nie są wliczane do kosztów projektu;
 • projekt musi mieścić się w zadaniach m.st. Warszawy – czytaj poniżej;
 • projekt może być umiejscowiony na terenie nie będącym własnością m.st. Warszawy lub będącym własnością m.st. Warszawy obciążonym na rzecz osób trzecich, pod pewnymi warunkami – czytaj powyżej;
 • projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, strategiami i programami m.st. Warszawa;
 • projekt musi być podpisany;
 • do projektu musi być załączona lista poparcia z 30 podpisami mieszkańców Warszawy, na której nie może być podpisu projektodawcy;
 • do projektu muszą być dołączone wszystkie załączniki wskazane w projekcie;
 • projektodawcy niepełnoletni, muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego / rodzica na udział w BP 2018, a cudzoziemcy zgłaszający projekt - oświadczenie;

Co to są "zadania własne"?

Do zadań własnych m.st. Warszawy należy:

• Budowa: dróg, chodników, oświetlenia, parkingów lub miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych, parków, placów zabaw, placówek oświatowych, boisk sportowych, placówek kulturalnych - w tym bibliotek, pomników, placówek społecznych;

• Remonty: infrastruktury drogowej, placówek oświatowych, kulturalnych, społecznych, infrastruktury sportowej;

• Środowisko: sprzątanie, sadzenie roślinności, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, dokarmianie zwierząt;

• Organizacja imprez: kulturalnych, sportowych, społecznych typu wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcja filmów, przedstawienia teatralne;

• Edukacja: organizacja zajęć dla dzieci, organizacja zajęć dla seniorów, profilaktyka zdrowotna;

• Informacja: za pomocą narzędzi komunikacyjnych (internet, profile społecznościowe, gazety), budowa internetowej sieci bezprzewodowej;

• Obsługa mieszkańców: sala WOM, internet.

Praktyczny poradnik internetowy

Mapa własności dla m.st. Warszawy www.mapa.um.warszawa.pl

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Dzielnicy Białołęki inwestycje.bialoleka.waw.pl

Mapa ścieżek rowerowych www.mapa.um.warszawa.pl

Podczas spotkania inaugurującego przedstawiliśmy prezentację o zasadach budżetu partycypacyjnego ogólnych i tych szczegółowych obowiązujących na Białołęce, zebraliśmy projekty z dotychczasowych trzech edycji, które zostały lub zostaną zrealizowane oraz pokazaliśmy jakie inwestycje będą realizowane na Białołęce w najbliższych latach. Aby się zapoznać z prezentacją, kliknj TUTAJ.

Dyżury konsultacyjne i maraton pisania projektów

Aby pomóc mieszkańcom w napisaniu projektów zorganizujemy 2 dyżury konsultacyjne i maraton pisania projektów:

1. dyżur konsultacyjny - 14 grudnia (środa) w godz. 17:00 - 19:30 w sali B obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 dla mieszkańców, którzy chcieliby zgłosić projekty z dziedziny sportu, kultury, oświaty, spraw społecznych i zdrowia;

2. dyżur konsultacyjny - 4 stycznia (środa) w godz. 17:00 - 20:00 w sali B obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 dla mieszkańców, którzy chcieliby zgłosić projekty infratsrukturalne oraz środowiskowe: budowa/remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów zabaw, parków, dożywanie zwierząt, sprzątanie.

Maraton pisania projektów - 14 stycznia (sobota) w godz. 11:00 - 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 dla mieszkańców, którzy chcą napisać projekt z dziedziny sportu, kultury, oświaty, spraw społecznych i zdrowia, budowy/remontu dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów zabaw, parków, dożywania zwierząt, sprzątania, itd.

Dzielnicowy koordynator ds. budżetu partycypacyjnego - Anna Rurka, tel. 22 51 03 350, e-mail:   , Joanna Pernal-Stasińska, tel. 22 51 03 353, e-mail:   

Polub i sprawdzaj nas na  Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
20653186
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg