logo.png
                 
pl
pl
 
Załatw sprawę w Urzędzie
Rodzina 500+

Po 1 lipca 2016 wnioski o przyznanie świadczenia rodzinnego, można składać na trzy sposoby:

1. Przez internet - bankowość elektroniczną, PUE ZUS (czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia oraz ePUAP. 

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej. Będzie liczyć się data stempla pocztowego. 

3. Można też złożyć wniosek w formie papierowej - osobiście w urzędzie dzielnicy przy Modlińskiej 197.

W placówkach oświatowych nie będzie już możliwości złożenia dokumentów.

Wniosek złożony po 1 lipca

Jeżeli złożymy wniosek po 1 lipca 2016, świadczenie otrzymamy od tego miesiąca, w którym złożyliśmy wniosek. Jeśli zrobimy to do 10 dnia danego miesiąca – pieniądze zostaną wypłacone w tym samym miesiącu. Jeśli później – zostaną przekazane do końca następnego miesiąca, z wyrównaniem za miesiąc w którym złożyliśmy wniosek.

W przypadku narodzin drugiego/kolejnego dziecka po 1 lipca 2016 kwota świadczenia za pierwszy miesiąc życia dziecka zostaje obniżona proporcjonalnie do liczby dni życia z danego miesiąca i od kolejnego miesiąca wynosi 500 zł.

Decyzja

Po 1 lipca urząd będzie miał obowiązek wydać decyzję w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów.

                                                                                                                                                    

Białołęka zajmuje pierwsze miejsce wśród warszawskich dzielnic pod względem liczby przyjętych wniosków i w ścisłej czołówce jeśli chodzi o liczbę wydanych decyzji. Wypłaciliśmy także najwięcej pieniędzy.

Tylko do 1 lipca mamy czas na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego (zwanego potocznie 500+) jeśli chcemy otrzymać wyrównanie za kwiecień, maj i czerwiec 2016 roku. Na Białołęce spodziewamy się, że takiego wniosku nie złożyło wciąż ponad 500 rodzin. Przypominamy, iż w naszej dzielnicy można wnioskować o świadczenie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie empatia.mpips.gov.pl, za pomocą systemu udostępnionego przez ZUS, korzystając z pośrednictwa banków (najchętniej wybierana forma). Dokument w formie papierowej można złożyć w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197 oraz we wszystkich publicznych placówkach oświatowych: żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Jeśli zdecydują się Państwo na papierową formę dostarczenia wniosku to rekomendujemy właśnie skorzystanie z pośrednictwa placówek oświatowych. Każda z nich mimo wakacji będzie czynna do 1 lipca włącznie w godz. 8-16, więc bez kolejek, blisko domu będzie można złożyć dokumenty, które od razu trafią do urzędu. Tymczasem korzystając z pośrednictwa Wydziału Obsługi Mieszkańców w urzędzie zdarza się, że trzeba poczekać na obsłużenie.

Uspokajamy także tych z Państwa, którzy obawiają się, iż błąd we wniosku rozpatrywanym przez urząd po 1 lipca odbierze możliwość uzyskania pieniędzy z wyrównaniem. Jeśli złożą Państwo wniosek nawet 1 lipca, a będzie on zawierał błędy lub będzie niepełny - my wezwiemy do jego uzupełnienia bądź poprawienia w określonym terminie. Wystarczy dotrzymać terminu wskazanego przez urząd w wezwaniu (najczęściej jest to termin 14 dniowy) i poprawić bądź uzupełnić dokumenty, by wyrównanie otrzymać.

Na Białołęce do 20 czerwca  wpłynęło 10 443 wniosków  (wnioski elektroniczne + wnioski  papierowe). W tym czasie rozpatrzyliśmy 7 486  wniosków i wypłaciliśmy 10 559 540,14 zł. (Liczba  nie jest wielokrotnością 500 zł, ponieważ na urodzone w okresie po 1 kwietnia dzieci przysługują kwoty proporcjonalne do długości życia nowych mieszkańców.) Rekordziści otrzymują 3 500 zł miesięcznie.

- Białołęka to najmłodsza pod względem wieku mieszkańców dzielnica Warszawy, dlatego do nas trafiło najwięcej wniosków – wyjaśnia Marcin Adamkiewicz z-ca burmistrza Białołęki. - A my potraktowaliśmy to zadanie priorytetowo – urzędnicy pracowali po godzinach i mówiąc obrazowo - rzuciliśmy wszystkie ręce na pokład, bo zdajemy sobie doskonale sprawę, jak ważne dla rodzin jest regularnie wypłacane wsparcie finansowe. Cieszę się, że mogę przekazywać dziś dobre wiadomości – w szybkim tempie wypłaciliśmy najwięcej pieniędzy spośród warszawskich dzielnic zasilając domowe budżety tysięcy rodzin – dodaje Marcin Adamkiewicz.  

Przyjmowanie wniosków oczywiście nie kończy się 1 lipca. Po tym terminie nadal będzie można złożyć wniosek, jednak kwota jaką otrzymamy będzie wyrównana do miesiąca, w którym złożony został wniosek.

W przypadku, że wniosek nie zostanie złożony do 1 lipca, ale świadczenie na dziecko przysługuje, wtedy zostaje wypłacona kwota za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony. W przypadku narodzin drugiego/kolejnego dziecka po 1 lipca 2016 kwota świadczenia za pierwszy miesiąc życia zostaje obniżona proporcjonalnie do liczby dni życia dziecka z danego miesiąca i od kolejnego mioesiąca wynosi 500 zł.

Od 2 lipca wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane wyłącznie w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197. W placówkach oświatowych już nie będzie możliwości złożenia dokumentów. Kolejna zmiana - urząd będzie miał mniej czasu na wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia. Dziś są na to trzy miesiące, po 1 lipca ma obowiązek wydać decyzję w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów.

 

                                                                                                                              

Zgodnie z  art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195), ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata ww. świadczenia dla wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. następuje w terminie 3 MIESIĘCY licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Do urzędu do dnia 11.05.2016 wpłynęło już ok. 8650 wniosków. Urzędnicy wydali ok. 2500 decyzji, pieniądze otrzymało już ok. 900 rodzin. Do urzędu wpływa równiez wiele pytań dotyczących złozonych wniosków o 500+, m.in. czy wnioski dotarły, czy są poprawne, kiedy zostana wydane decyzje, kiedy nastąpi wypłata pieniędzy. W imieniu urzędników, którzy rozpatrują wnioski apelujemy o cierpliwość. Każde sprawdzanie, na jakim etapie jest kolejny wniosek sprawia, że odrywają się od swojej pracy, a mają jej wyjątkowo dużo.

Od 1 kwietnia 2016 roku można składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Uprawnienie do otrzymania świadczenia przysługuje rodzicom (matce lub ojcu) dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka. Comiesięczne świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł będzie przysługiwać, do dnia ukończenia  przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na  osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwało niezależnie od osiąganego dochodu. Należy pamiętać, że świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. 

Jakie dochody powinna przedstawić osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko?

W przypadku posiadania innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np.: stypendia doktoranckie i habilitacyjne, socjalne, sportowe, szkolne o charakterze socjalnym, dochody z gospodarstwa rolnego, alimenty na rzecz dzieci), posiadania dochodów podlegających przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym, pełnoletni członkowie rodziny z jednym dzieckiem i dochodem nie przekraczającym kwoty 800,00 zł na osobę, lub rodziny  z niepełnosprawnym dzieckiem i  dochodem nie przekraczającym  kwoty 1200,00 zł, będą zobowiązane wypełnić  stosowne oświadczenia o uzyskanych dochodach w roku 2014, a mianowicie:

 • Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.)- załącznik Nr 2 do wniosku
 • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – załącznik Nr 3 do wniosku
 • Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – załącznik Nr 4 do wniosku.

W celu potwierdzenia niektórych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego do wniosku należy dołączyć:

 • Kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał do wglądu),
 • Kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • Kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu)

W przypadku cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy przedłożyć:

 • Kopię karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.)- oryginał do wglądu
 • Kopię karty pobytu i kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” – oryginały do wglądu

Jak złożyć wniosek?

Wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi. Do programu włączyło się 18 banków. List intencyjny w tej sprawie podpisały: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w formie papierowej oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS – przekazanie decyzji administracyjnej nastąpi za pośrednictwem poczty tradycyjnej - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Będzie również istniała możliwość osobistego odbioru decyzji, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pracownikowi Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Wnioski można wypełniać korzystając z pomocy kreatora wniosku lub aktywnego formularza (w załacznikach).

Złożenie wniosków w formie papierowej jest możliwe we wszystkich Punktach Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+ na terenie m.st. Warszawy (mapa).

W Dzielnicy Białołęka wnioski będą przyjmowane:

 • Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ul. Modlińskiej 197, parter, sala B, w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00.
 • w szkołach podstawowych w godzinach 8.00 – 16.00:

nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Bohaterów 41, nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Leszczynowa 6, nr 231 im. Gen. Mariusza Zaruskiego ul. Juranda ze Spychowa 10, nr 257 im. Prof. Mariana Falskiego ul. Podróżnicza 11, nr 314 im. Przyjaciół Ziemi ul. Porajów 3, nr 355 ul. Ceramiczna 11, nr 356 ul. Głębocka 66, nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej ul. Zaułek 34, nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego ul. Leśnej Polanki 63/65, nr 342 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Marcina Szancera (filia) ul. Topolowa 15, nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ul. Erazma z Zakroczymia 15, Zespole Szkół nr 43 ul. Kobiałka 49.

 • w gimnazjach w godzinach 8.00-16.00:

nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego ul. Płużnicka 4, nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II ul. Strumykowa 21, nr 124 im. Polski Noblistów ul. Przytulna 3, nr 164 Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Olimpijczyków ul. Ostródzka 175, Zespole Szkół nr 106 ul. van Gogha 1.

 • w przedszkolach:

nr 192 „Wesoły Pędzelek” ul. Liczydło 3a, nr 414 ul. Hemara8, nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka ul. Porajów 3, nr 76 „Warsa i Sawy” ul. Odkryta 18, z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” ul. Strumykowa 17, z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek” ul. Pancera 3.

 • w żłobku nr 36 ul. Strumykowa 18 oraz w filii żłobka nr 36 pl. Światowida 3 w godzinach 8.00-16.00

Wnioski nie będą przyjmowane w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Milenijna 2a.

Złożenie wniosku od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r., kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów. W tym terminie, po pozytywnym rozpatrzeniu nastąpi również wypłata świadczenia wychowawczego. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się z wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
8105752
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg