logo.png
                 
pl
pl
 
grafika
Ochrona środowiska

Zadania z zakresu ochrony środowiska

 1. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
 2. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy.
 3. Wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym.
 4. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów wniosek
 5. Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Zadania z zakresu gospodarki leśnej

 1. Wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.
 2. Cechowanie drewna i wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna
 3. Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją w wypadkach losowych

Zadania z zakresu gospodarki łowieckiej

 1. Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie charta oraz mieszańca charta
 2. Wydawanie zezwolenia na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny

Zadania z zakresu gospodarki odpadami

 1. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 2. Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
 3. Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 4. Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 5. Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające wg potrzeby: zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
 6. Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, uwzględniające wg potrzeby: zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
 7. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 8. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 9. Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, uwzględniające wg potrzeby zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego

 1. Przyjęcie bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznych - złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich.
 2. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.
 3. Koncesje na wydobywanie kopalin.
 4. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi.
 5. Przyjmowanie zgłoszenia projektu prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Zadania z zakresu prawa ochrony środowiska

 1. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport jest obligatoryjny.
 2. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla którego raport może być wymagany.
 3. Wydawanie pozwolenia na emitowanie gazów lub pyłów do powietrza.
 4. Udzielanie informacji o środowisku osobom lub podmiotom wnioskującym o wydanie takiej informacji.
 5. Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Zadania z zakresu prawa wodnego

 1. Wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego
 2. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na:
  • odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
  • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
  • korzystanie z wód do celów energetycznych,
  • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
  • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód i mających wpływ na warunki przepływu wody,
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  • piętrzenie wody podziemnej.
 3. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
 4. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych
 5. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
 6. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  2. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
  3. rolnicze wykorzystanie ścieków
 7. Wydawanie decyzji ustalających linię brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi
 8. Wydawanie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej.
 9. Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Zadania z zakresu rybactwa śródlądowego

 1. Wydawanie kart wędkarskich
 2. Wydawanie kart łowiectwa podwodnego
 3. Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/38

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
10953044
logo_BP_baner_lewy.jpg
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg