herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Informacje Lasów Miejskich o akcji usuwania chorych drzew
Opublikowano: 16.09.2020

Przedstawiamy pisma Lasów Miejskich Warszawa informujące o planowanych działaniach w okresie jesienno-zimowym 2020 roku. 

***

Pismo z 8 września 2020 r.

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w trakcie lustracji drzewostanów w kompleksach leśnych: Las Henryków, Las Wiśniewo oraz Las Dąbrówka w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przeprowadzonej wraz z Zakładem Ochrony Lasu Lasów Państwowych (ZOL), stwierdzono masowe występowanie drzew zaatakowanych przez całą gamę wtórnych i technicznych szkodników sosnowych, w złej kondycji oraz obumarłych, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia w ich otoczeniu. W opinii ZOL, pozostawiony w tym stanie sanitarnym drzewostan stanowi przede wszystkim duże zagrożenie dla trwałości i stabilności sąsiednich wydzieleń, jak i całych kompleksów leśnych.

Jednocześnie informujemy, że pierwotną przyczyną osłabienia sosny i upodatnienia jej na działania szkodników owadzich są nasilające się w ostatnim dziesięcioleciu niekorzystne zjawiska klimatyczne i pogodowe. Długotrwałe susze okresu wegetacyjnego oraz bezśnieżne, łagodne zimy wpłynęły na osłabienie drzew poprzez obniżenie poziomu wody dostępnej w gruncie dla ich korzeni. Sosna rosnąca  w warunkach deficytu wilgotności traci naturalną odporność i zdolności obronne. Wysokie letnie temperatury oraz wydłużone, bezdeszczowe okresy wegetacji sprzyjają namnażaniu się szkodników owadzich.

W opinii Lasów Miejskich – Warszawa oraz ZOL, lustrowane kompleksy leśne wymagają niezwłocznych działań mających na celu poprawę ich stanu sanitarnego. Pozostawienie zamierających sosen bez ingerencji może poskutkować w panujących skrajnych warunkach pogodowych niekontrolowanym rozwojem populacji szkodników wtórnych. Bezpośrednią konsekwencją ewentualnych dalszych zaniechań może być utrata stabilności drzewostanów i wielkopowierzchniowe zamieranie sosny w wyniku żerowania kornika ostrozębnego. Obecność tego owada w ostatnich latach silnie zaznacza się w drzewostanach sosnowych sąsiednich nadleśnictw, ale także ogółem centralnej i wschodniej części kraju. 

W związku z powyższym, planujemy przystąpić od dnia 10 września 2020 r. do usuwania drzew
w poniższych lokalizacjach:

 • w Lesie Henryków, oddz. 4m przy ul. Papieskiej/ul. Klasyków,
 • w Lesie Wiśniewo, oddz. 6i oraz 6 h przy ul. 15 sierpnia,
 • w Lesie Dąbrówka, oddz. 2w przy ul. Chlubnej.

W czasie prac związanych ze ścinką i porządkowaniem powierzchni zostanie wprowadzone czasowe ograniczenie dostępności części terenów leśnych. Kontrola drzew wytypowanych do usunięcia nie wykazała obecności na nich gniazd lub dziupli lęgowych ptaków.

Prosimy o opublikowanie ww. informacji przy pomocy dostępnych Państwu środków masowego przekazu, tak aby informacja trafiła do jak największej liczby osób.

Na ww. powierzchniach zostaną jesienią br. przeprowadzone nasadzenia rodzimymi gatunkami drzew i krzewów – prawie 35 tys. szt., dostosowanych do występujących siedlisk.

W przypadku pytań w przedmiotowej sprawie, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za obwód Bielany - Młociny, Maciejem Wroniewskim, pod nr tel. 600 020 748.

 

***

Pismo z 16 września 2020 r.

Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w okresie jesienno-zimowym 2020 roku, na terenach administrowanych przez naszą jednostkę realizowane będą wymienione poniżej zabiegi gospodarcze związane z wycinką drzew.

1. Obwód leśny Las Sobieskiego.

 • Trzebież późna na terenie Lasu Bródno pomiędzy ul. Malborską a ul. Głębocką realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy sporządzonego na lata 2016 -2025.
 • Trzebież późna na terenie Lasu Sobieskiego pomiędzy ul. Kościuszkowców a ul. Korkową realizowana na podstawie wskazań gospodarczych  Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

2. Obwód leśny Kabaty.

 • Przebudowa drzewostanu na terenie rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”, cięcia przebudowy wykonywane będą na podstawie wskazań Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”.

3. Obwód Bemowo – Koło.

 • Trzebieże wczesne i późne w kompleksie leśnym Las Bemowo realizowane na podstawie wskazań gospodarczych Planu Urządzenia Lasu Kompleksu leśnego Las Bemowo na lata 2014 - 2023.
 • Trzebież późna na terenie Lasku na Kole realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Uproszczonego Planu Urządzenia lasu dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2016 - 2025, prace te są kontynuacją zabiegu rozpoczętego przed rozpoczęciem się sezonu lęgowego ptaków.
 • Rębnia IV d na terenie Lasku na Kole realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Uproszczonego Planu Urządzenia lasu dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2016 - 2025, prace te są kontynuacją zabiegu rozpoczętego przed rozpoczęciem się sezonu lęgowego ptaków.

4. Obwód Bielany – Młociny.

 • Trzebież późna na terenie Lasu Młociny realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy sporządzonego na lata 2018 – 2027.
 • Trzebież późna na terenie otuliny Lasu Bielańskiego realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy sporządzonego na lata 2018 – 2027.
 • Trzebież późna na terenie Lasu Henryków realizowana na podstawie wskazań gospodarczych Planu Urządzenia Lasu dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy sporządzonego na lata 2018 – 2027.

Przeprowadzenie powyższych prac, oznaczonych jako trzebież późna, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron, umożliwiające rozbudowanie aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności rosnących drzew. Dodatkowo w trakcie realizacji prac usuwane będą drzewa zainfekowane i obumierające w wyniku żerowania kornika ostrozębnego. W przypadku gdy konieczność usunięcia drzew zasiedlonych spowoduje powstanie luk, w tych miejscach wprowadzone zostanie odnowienie sztuczne. Zabieg trzebieży obejmie również drzewa posiadające pokrój wskazujący na podatność na złamania, drzewa uszkodzone, zamierające, martwe, głuszące cenne podrosty gatunków biocenotycznych oraz gatunków zgodnych z występującym lokalnie siedliskiem leśnym. Istotnym elementem planowanych prac jest również usuwanie gatunków drzew obcego pochodzenia i inwazyjnych (np. czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, dąb czerwony, robinia akacjowa).

Realizacja rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej (rębnia IVd) związana jest z osiągnięciem przez drzewostan wieku dojrzałości rębnej, zabieg ten pozwala na przeprowadzenie procesu odnowienia lasu w warunkach zbliżonych do naturalnych. Celem zastosowania rębni IVd jest uzyskanie drzewostanu o złożonej postaci, zróżnicowanej strukturze gatunkowej, przestrzennej  oraz wiekowej, odpornego na czynniki zewnętrzne i dobrze chroniącego biologiczne bogactwo środowiska leśnego.

Przebudowa drzewostanu w rezerwacie przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego” dotyczy obszarów lasu będących w złym stanie sanitarnym, posiadających skład gatunkowy niezgodny ze składem potencjalnego zbiorowiska naturalnego oraz wykazujących nieprawidłową strukturę pionową, są to głównie jednopiętrowe drzewostany sosnowe na siedlisku Lśw. Celem przebudowy drzewostanów rezerwatu jest wzbogacenie ich składu gatunkowego i struktury pionowej poprzez dostosowanie składu gatunkowego do warunków siedliskowych. Działania te prowadzą do zwiększenia zdolności przystosowawczej lasu do zmian zachodzących w środowisku fizycznym i społecznym,
a zatem stanowią formę ochrony celu powołania rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego”.

W czasie realizacji powyższych zabiegów gospodarczych zostanie wprowadzone czasowe ograniczenie dostępności terenów leśnych, na których będą one przeprowadzane. Kontrola drzew wytypowanych do usunięcia nie wykazała obecności na nich gniazd lub dziupli lęgowych ptaków. Planowany termin zakończenia powyższych prac to koniec grudnia 2020 r.

Prosimy o opublikowanie ww. informacji przy pomocy dostępnych Państwu środków masowego przekazu, tak aby informacja trafiła do jak największej liczby osób.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...

Wjazd na parking urzędu po pobraniu biletu. Opłata: 3 h bezpłatnie, później 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Więcej w regulaminie.

Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
19009943
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg